0

นําเสนอโครงการ Future Aqua ต่อกรมประมง

10 มีนาคม 2560 คณะ ATPER นําเสนอโครงการ Future Aqua ต่อกรมประมง (Department of Fisheries, DoF) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะ ATPERRead more...
By : Administrator | Mar 10, 2017
0

นําเสนอโครงการ Future Aqua ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

8 มีนาคม 2560 คณะ ATPER นําเสนอโครงการ Future Aqua ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หน่วยงานภายใต้สํานักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ คณะ ATPER นําโดยRead more...
By : Administrator | Mar 8, 2017
0

เข้าพบท่านรัฐมนตรี และ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

7 มีนาคม 2560 ดร. มาณพ สิทธิเดช (อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์) ได้นำคณะของ ATPER เข้าพบท่านรัฐมนตรี และRead more...
By : Administrator | Mar 7, 2017
0

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

7 มีนาคม 2560 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง ‘การพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER)’ ณ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกรุงเทพ จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีRead more...
By : Administrator | Mar 7, 2017
0

ASEAN Next 2017: Creating Smart Community through Science & Technology Innovation (STI)

6 มีนาคม 2560 ATPER เข้าร่วมประชุม ASEAN Next 2017: Creating Smart Community through Science & Technology InnovationRead more...
By : Administrator | Mar 6, 2017