• ดร.กฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์ ทอร์ริสสัน (Dr.Krisna Rungruangsak-Torrissen, Norway)
  – นายกสมาคม ฯ
 • รศ.ดร.นงนิจ ลือตระกูล-เลวิน (Dr.Med.Sc. Nongnit Laytragoon-Lewin, Sweden)
  – รองนายกสมาคม ฯ และผู้ประสานงาน ประเทศสวีเดน
 • ดร.งามพิศ อักษรไพร-ซิกส์ (Dr.Ngampis Six-Aksornprai, France)
  – เลขาธิการสมาคม ฯ และผู้ประสานงาน ประเทศฝรั่งเศส
 • นางสาวนิตยรักษ์ ชมชี่น (Ms.Nitayaruk Chomchuen, Finland)
  – เลขาธิการสมาคมฯ และผู้ประสานงาน ประเทศฟินแลนด์
 • ดร.จิรภาว์ เลี้ยงศิริ (Dr.Jirapha Liangsiri, Denmark/Sweden)
  – เหรัญญิก สมาคมฯ
 • ภก.ดร.กิตติเชษฐ์ วิสุทธิใจ (Dr.Kittichate Visuttijai, Sweden)
  – ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
 • ดร.ศิวานันท์ มิสระ (Dr.Siwanand Misara, Germany)
  – ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ฝ่ายอุตสาหกรรม และผู้ประสานงาน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • ดร.ณัฐ เน็ทแลนด์ (Dr.Nat Netland, Norway)
  – ผู้ประสานงานประเทศนอร์เวย์
 • ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงค์ (Dr.Poramate Manoonpong, Denmark)
  – ผู้ประสานงานประเทศเดนมาร์ก
 • นางวาสนา ฮันท์ (Mrs.Wasana Hunt, UK)
  – ผู้ประสานงาน ประเทศอังกฤษ
 • ดร.พีระพันธ์ จิตราภิรมย์ (Dr.Peraphan Jittrapirom, the Netherlands)
  – ผู้ประสานงาน ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ดร.หทัยชนก อุ่นผล (Dr.Hataichanok Unphon, Denmark)
  ผู้ดูแลเว็บไซต์