03Jun/17

Call for Abstracts – ATPER2017

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2017 “งานวิจัยหรือโครงการที่จะนำเสนอต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทยและสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ด้วยงานวิจัยหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุมจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Thai ProfessionalsRead more…