04Mar/18

Call for Abstracts – ATPER2018

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2018 ในหัวข้อ “Thailand Digital Health and SmartRead more…