เอกสารประกอบการบรรยายของผู้เสนอผลงาน – ATPER2018

Digital Health : Ideas Worth Sharing Smart Health Care Smart Health Monitor for Kidney Hemodialysis การดูแลและควบคุมการฟอกไตที่บ้านด้วยเครื่องอัจฉริยะ รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู Testing the Combination of Behaviour Change Techniques in Text Messages for Smoking Cessation: A Factorial Randomized Trial in Thailand การทดสอบประสิทธิผลของการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการเลิกบุหรี่ ปฤษฐพร กิ่งแก้ว A Portable Brainwave Monitoring Device อุปกรณ์วัดคลื่นสมองไร้สายแบบพกพา เจษฎา อานิล   Smart Hospital Development of Bioink for 3D Printing Applications in Tissue […]

ATPER2018 – Summary

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความและเอกสารประกอบการบรรยายต่างๆที่ได้แสดงใน งานประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER2018 กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑