ตามที่ผลการประชุมคณะกรรมการ สรุปได้ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม รองนายกสมาคม และเหรัญญิกชุดใหม่
จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งตาม link ข้างล่าง

ทั้งนี้จะปิดรับการเสนอชื่อในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น.

แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDnwZg8vif5PmzW6Kkf46X1cuz95MXqs9U8D1Uc3oK2WG3sQ/viewform?usp=send_form

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ATPER Facebook Page
http://www.facebook.com/ATPER