0

ATPER2017 – Summary

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความและโครงการต่างๆที่ได้แสดงใน งานประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER2017 กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ตารางการประชุม บทคัดย่อ เอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม รายงานการประชุมRead more...
By : Administrator | Oct 5, 2017
0

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ตามที่ผลการประชุมคณะกรรมการ สรุปได้ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม รองนายกสมาคม และเหรัญญิกชุดใหม่ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งตาม link ข้างล่าง ทั้งนี้จะปิดรับการเสนอชื่อในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งRead more...
By : webmaster | Sep 17, 2017
0

Call for Abstracts – ATPER2017

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2017 “งานวิจัยหรือโครงการที่จะนำเสนอต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทยและสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ด้วยงานวิจัยหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุมจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Thai ProfessionalsRead more...
By : Administrator | Jun 3, 2017
0

นําเสนอโครงการ Future Aqua ต่อกรมประมง

10 มีนาคม 2560 คณะ ATPER นําเสนอโครงการ Future Aqua ต่อกรมประมง (Department of Fisheries, DoF) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะ ATPERRead more...
By : Administrator | Mar 10, 2017
0

นําเสนอโครงการ Future Aqua ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

8 มีนาคม 2560 คณะ ATPER นําเสนอโครงการ Future Aqua ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หน่วยงานภายใต้สํานักยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ คณะ ATPER นําโดยRead more...
By : Administrator | Mar 8, 2017