ACW21: Sustainable Development

เสาร์ 28 สค 64 การบรรยายและถามตอบโดยมีการทดลองร่วมเชิงปฎิบัติการ (Collaboration Lab)การเสนอผลงานแบบสั้นๆของผู้ที่เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ Download Program ( PDF)  

ACW21 Workshop: Reimagine Leadership

เสาร์ 14 สค 64 จินตนาการถึงความเป็นผู้นำกันใหม่ (Reimagine Leadership)การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยทำการแลกเปลี่ยน ข้อมูลและการปฏิบัติในแบบห้องแยก  ไปมาตลอดทั้งงาน Download Program (PDF)  

ACW21 Workshop: นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation)

เสาร์ 7 สค 64 Introduction to Design sprint เวลาไทย 14.00 – 15.30 เวลาเยอรมัน 09.00 – 10:30 รูปแบบการการจัดงานบรรยายสลับการถามตอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที เป้าหมายการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากที่สุดโดยใช้เวลาเพียง 4 วันเพิ่มทักษะในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ Digital Transformation เนื้อหา กระบวนการการออกแบบผลิตภัณฐ์ดิจิตอลโดยใช้เทคนิค Google Design Sprint ออกแบบผลิตภัณฐ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากที่สุดโดยใช้เวลาเพียง 4 วัน อาทิตย์ 8 สค 64 Business Innovation : How does Germany support entrepreneurs & Start Up? เวลาไทย 15.00 – 17.00เวลาเยอรมัน 10.00 – 12.00 รูปแบบการการจัดงาน สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการก่อตั้งธุรกิจในประเทศเยอรมัน […]

ACW21 Workshop: COVID-19

รายละเอียดงาน ACW21 รับชมย้อนหลัง งานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564หัวข้อ “Challenging and Resilience amid COVID-19 pandemic”วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกๆด้านไปทั่วโลก ในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการวางแผนกลยุทธ์ เตรียมความพร้อมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต ในงานประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เพื่อให้นักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปร่วมกันระดมสมองในการส่งเสริมการต่อยอดวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยและขับเคลื่อนประเทศไทย อย่างยั่งยืน กำหนดการงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 (ATPER2021)หัวข้อ “Challenging and Resilience amid COVID-19 pandemic” วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564เวลาไทย: ICT / เวลายุโรปกลาง: CETICT: 14.00 – 17.00CET: 09.00- 12.00 เวลาไทย […]

ATPER Online Conference and Workshop Series 2021

งานประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 ATPER Online Conference and Workshop Series 2021 Living with COVID-19 17 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564   ความเป็นมา การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมโลกเป็นวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง การระบาดครั้งใหม่นี้ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยชาติต้องหยุดชะงักลง และนำไปสู่การปรับตัวขนานใหญ่ ทำให้เราต้องหันมาเริ่มคิดกันใหม่กับการปรับเปลี่ยนในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น แบบแผนการบริหารจัดการเมือง, การดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล, การทำงานภายในและระหว่างองค์กร จนไปถึงการติดต่อสื่อสารและค้าขายกับต่างประเทศ การปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตหลังการระบาดจะมีความแตกต่างจากชีวิตก่อนหน้านี้มากน้อยเพียงใด ยังไม่มีใครสามารถตอบคำถามนี้ได้โดยง่าย ขณะที่โลกของเรากำลังตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน และโรคระบาดก็ได้เปลี่ยนกิจวัตรของผู้คนทั่วโลกไปแล้วประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป ยังคงบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ในความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ยังคงมีอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญตามมาคือ อนาคตของพวกเราจะเป็นอย่างไรต่อไป สมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ในยุโรปมีความตั้งใจที่จะระดมความคิดและพิจารณาหาคำตอบผ่านการแลกเปลี่ยนและส่งมอบทั้งประสบการณ์, ความรู้ และข้อเสนอแนะที่ได้เรียนรู้และพัฒนาขึ้นมาในช่วงวิกฤติของโควิด-19 ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับคนไทยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทางสมาคมฯ จึงสร้างพื้นที่รวบรวมประเด็นสถานการณ์และวิธีการปรับตัว จากผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ในการแสวงหาทางออกร่วมกันผ่านงานประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำองค์ความรู้และแง่คิดที่ได้จากการถ่ายทอดจากสมาชิกและเครือข่ายของสมาคมฯ ไปใช้สร้างวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตของตัวเองและองค์กรของผู้เข้าร่วมงานต่อไปเป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวจากวิกฤติการระบาดของโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและเครือข่ายของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้มีโอกาสพบปะและพัฒนาเครือข่ายที่ก่อประโยชน์กับประเทศไทยต่อไป วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ […]

ATPER2021 Online Conference

เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 ใน หัวข้อ “Living with COVID-19” ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 14.00 – 17.30 ตามเวลาประเทศไทย  หรือเวลา 09.00 – 12.30 ตามเวลายุโรปกลาง (CEST)  กำหนดการ การประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป>> ดูรายละเอียด Workshop Series ในวันอื่น>> รับชมย้อนหลัง #1 #2 #3