ATPER2013 – Summary

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความและโครงการต่างๆที่ได้แสดงใน งานประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER2013 ในวันที่ 1-2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่กรุง Stockholm ประเทศสวีเดน Download>> ดูภาพบรรยากาศงานประชุม ได้ที่นี่ Click>>

ATPER2013 Conference

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุม ATPER2013 ขึ้น ในวันที่ 1-2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่กรุง Stockholm ประเทศสวีเดน สถานที่จัดงาน โรงแรม Ersta konferens & hotell ที่อยู่ Erstagatan 1K, Stockholm, Sweden วิธีการเดินทางจาก รายชื่อวิทยากรรับเชิญ กำหนดการ ติดตามการเคลื่อนไหวในการจัดงาน ATPER2013 ได้ที่ http://www.facebook.com/ATPER

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการที่ ATPER2013

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป(ATPER) จะจัดการประชุม ATPER2013 ขึ้น ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556  ณ กรุงสตอกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรป เสนอหัวข้องานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2013 หัวข้องานวิจัยหรือโครงการที่นำเสนอ จะต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทย และสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ โดยหัวข้องาน วิจัยหรือโครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุม ATPER2013 จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Thai Professionals Conference ที่ประเทศไทย พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมการประชุมให้กับ ผู้เสนอโครงการ ท่านที่สนใจส่งหัวข้องานวิจัยหรือโครงการ (บทคัดย่อ 1 หน้ากระดาษ A4 ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) เพื่อนำเสนอในการประชุม ATPER2013 กรุณาส่งข้อเสนอโครงการมายัง  [email protected] ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ทางสมาคมฯ จะดำเนินการคัดเลือข้อเสนอโครงการ และแจ้งยืนยันให้ท่านทราบ ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556   ท่านที่ได้รับเลือก ทาง ATPER จะจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักให้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  [email protected]