ATPER2023-Call for Abstracts

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้น ATPER2023 Conference ที่เมือง Malmö ประเทศสวีเดน ในหัวข้อ “Sustainable Thailand: Accelerating SDGs Achievement” ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566 ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรป ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในงานสัมมนาครั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน✍️ สำหรับท่านที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อของงานวิจัยหรือโครงการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ส่งบทคัดย่อได้ที https://share-eu1.hsforms.com/1R5-tETxOQQeXIkcWARNvUwfd4gjหมดเขต 31 กรกฎาคม 2563 💡 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยหรือโครงการ ทางสมาคมฯจะเป็นผู้รับผิดชอบที่พัก (แชร์ห้องพัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามจริงให้ (ภายในยุโรปเท่านั้น และไม่เกิน 350e) 📞หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถถามได้ทีใต้โพสต์นี้ หรือผ่าน Facebook Messenger หรือ Email: contact@atper.eu และหากมีการเปลี่ยนแปลงใตๆ ทาง […]

ACW21 Workshop: Tourism

21 สิงหาคม 2564 เวลาไทย  13:30 – 15.00 น.เวลายโุรป 08:30 – 10.00 น. โอกาส และความทา้ทายของอตุสาหกรรมการท่องเทียว วิถี New Normal แขกรับเชิญ: 1. ศ.ดร.ณัฐวุฒิ เผ่าทวี นักวิชาการด้านBehavioural Science มหาวิทยาลัย Warwick Business School ประเทศอังกฤษ2. ผศ.ดร. เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา และ เศรษฐศาสตร์แรงงานมหาวิทยาลัย Universidad Carlos III de Madrid ประเทศสเปน3. ศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล อุปนายก สมาคมโรงแรมไทย (ภาคใต้) CEO โรงแรม Deevana Hotels & Resorts ประเทศไทย4. สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ร่วมก่อตั้ง ”Local Alike” startup ท่องเที่ยวเพื่อชุมชน ประเทศไทย5. […]

ACW21: Sustainable Development

เสาร์ 28 สค 64 การบรรยายและถามตอบโดยมีการทดลองร่วมเชิงปฎิบัติการ (Collaboration Lab)การเสนอผลงานแบบสั้นๆของผู้ที่เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ Download Program ( PDF)  

ACW21 Workshop: นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation)

เสาร์ 7 สค 64 Introduction to Design sprint เวลาไทย 14.00 – 15.30 เวลาเยอรมัน 09.00 – 10:30 รูปแบบการการจัดงานบรรยายสลับการถามตอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที เป้าหมายการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่ ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากที่สุดโดยใช้เวลาเพียง 4 วันเพิ่มทักษะในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ Digital Transformation เนื้อหา กระบวนการการออกแบบผลิตภัณฐ์ดิจิตอลโดยใช้เทคนิค Google Design Sprint ออกแบบผลิตภัณฐ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากที่สุดโดยใช้เวลาเพียง 4 วัน อาทิตย์ 8 สค 64 Business Innovation : How does Germany support entrepreneurs & Start Up? เวลาไทย 15.00 – 17.00เวลาเยอรมัน 10.00 – 12.00 รูปแบบการการจัดงาน สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการก่อตั้งธุรกิจในประเทศเยอรมัน […]

ACW21 Workshop: COVID-19

รายละเอียดงาน ACW21 รับชมย้อนหลัง งานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564หัวข้อ “Challenging and Resilience amid COVID-19 pandemic”วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกๆด้านไปทั่วโลก ในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการวางแผนกลยุทธ์ เตรียมความพร้อมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต ในงานประชุมครั้งนี้ ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เพื่อให้นักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปร่วมกันระดมสมองในการส่งเสริมการต่อยอดวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยและขับเคลื่อนประเทศไทย อย่างยั่งยืน กำหนดการงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 (ATPER2021)หัวข้อ “Challenging and Resilience amid COVID-19 pandemic” วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564เวลาไทย: ICT / เวลายุโรปกลาง: CETICT: 14.00 – 17.00CET: 09.00- 12.00 เวลาไทย […]

การประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปปี ๒๕๖๔

ประกาศการรับสมัครเลือกตั้ง สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปปี ๒๕๖๔  สมาชิกผู้สนใจสามารถสมัคร และ/หรือ เสนอผู้เข้าชิงตำแหน่งได้ตามแบบฟอร์มการเลือกตั้ง หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ contact@atper.eu