ATPER2023-Call for Abstracts

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้น ATPER2023 Conference ที่เมือง Malmö ประเทศสวีเดน ในหัวข้อ “Sustainable Thailand: Accelerating SDGs Achievement” ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2566

ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรป ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในงานสัมมนาครั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน✍️ สำหรับท่านที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อของงานวิจัยหรือโครงการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ส่งบทคัดย่อได้ที https://share-eu1.hsforms.com/1R5-tETxOQQeXIkcWARNvUwfd4gj
หมดเขต 31 กรกฎาคม 2563

💡 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยหรือโครงการ ทางสมาคมฯจะเป็นผู้รับผิดชอบที่พัก (แชร์ห้องพัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามจริงให้ (ภายในยุโรปเท่านั้น และไม่เกิน 350e)

📞หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถถามได้ทีใต้โพสต์นี้ หรือผ่าน Facebook Messenger หรือ Email: contact@atper.eu

และหากมีการเปลี่ยนแปลงใตๆ ทาง ATPER จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Tags :