เอกสารประกอบการเสนอผลงาน – ATPER2019

Applied Research and Innovation for Thailand 4.0 Innovation Biotechnology and Health Science Manufacturing Industry and Smart Logistics Innovation How to combine teaching and research for university instructors in the era of digital educationแนวทางการผสมผสานการสอนและการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุคการศึกษาบนโลกดิจิทัล ดร. สิทธิพันธ์ ยศยอดยิ่ง[ Abstract in English ] [ Abstract in Thai ] [ CV ] [Poster#1] The Regulatory Impact Assessment (RIA) of the Banking and Financial Law […]

Abstract Submission – ATPER2019

ATPER2019 Abstract Submission Form Welcome!  Please remember to submit your abstract with ATPER Template.Download Template: English | Thai For non-member: We are glad to see you. Before submitting your abstract, we kindly ask you to register and become an ATPER member. Steps: 1) Go to the https://atper.eu/register to create an ATPER Website account, update the profile and start connecting with other […]

Call for Abstracts – ATPER2019

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562