12Apr/19

Call for Abstracts – ATPER2019

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562