Activities

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ได้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากทวีปยุโรปไปสู่ประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกของสมาคมฯ ได้เข้ามีส่วนร่วม ตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปีของการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • การฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนและ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการศึกษา เป็นต้น
 • การร่วมมือด้านงานวิจัย และการสอนในระดับอุดมศึกษา
 •  การ ให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลต่าง และให้คำปรีกษา ในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สิทธิมนุษยชน กฎหมายและสิทธิบัตรในยุโรป เป็นต้น
 •  การอำนวยความสะดวก ในการติดต่อและประสานงานระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยกับหน่วยงานต่างๆ ในยุโรป ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ATPER activities (May 2005 – Present)

 • การศึกษาชีววิทยาของการเคลื่อนฟัน ม.เชียงใหม่ ม.มหิดล และ ม.สงขลานครินทร์
 • จัด ตั้งหน่วยประเมินประสิทธิภาพอาหารสัตว์ทางชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์” ผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 7 เรื่อง และ ระดับชาติ 4 เรื่อง
 • Feed Utilization in Aquatic Animals ม.เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา ม.แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ และ ม.สงขลานครินทร์
 • โครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไทย ประมาณ 30 โครงการ
 • Geostatistics ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ และ กรมประมง จ.ภูเก็ต
 • การ พัฒนางานออกแบบและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงราย
 • โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยใช้ระบบควบคุมโครงข่ายประสาท ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษาในยุโรป ประเทศฟินแลนด์ และ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนี
 • เข้าร่วมโครงการ Overseas Thai Professionals Roadshow 22 – 26 มิถุนายน 2009 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ได้ ร่วมวางแผนในการจัด Travel Congress ระหว่าง Societe Odontologique de Paris (Dr. Ngampis Six-Aksornprai) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งควรจะจัดขึ้นในราวเดือน เมษายน 2010
 • Supply chain and logistics management Suranaree University University of the Thai Chamber of Commerce and ATPAC Dr. Jirapha Liangsiri Carlsberg Breweries A/S, Copenhagen, Denmark
 • Arc Control, Green Energy and Knowledge Transfer มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดย Dr. Kesorn Pechrach Ronsek Ltd., Bishops Stortford, United Kingdom
 • การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยง ปลานิลเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สนับสนุนโดย สวทช. 2007 – 2010) โดย Dr. Krisna Rungruangsak-Torrissen (นายกสมาคมฯ) Institute of Marine Research, Norway
 • Environmental project: Waste minimization program and increase management efficiency for food industry – Improvement in Thai food industry to achieve best practice on green productivity ม. เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.ขอนแก่น ม.ธรรมศาสตร์ ม.นเรศวร และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ (สนับสนุนโดย สถาบันอาหาร (National Food Institute) 2007 – 2012) โดย Dr. Suporn Koottatep (Freelance Environmentalist)
 • Plam Oil Industry Project Faculty of Engineering, Assumption University (50% from Leancom Oy in Finland 2008–2009, 2011–2013) Mr. Wanawit Ahkuputra (รองนายกสมาคมฯ) Privy Consulting, Myrskyluoto Oy, Finland
 • Energy harvesting and power management systems from piezoelectric materials National Electronics and Computer Technology Center (Nectec) (2010–12) Dr. Kesorn Pechrach (Ronsek Ltd., Bishops Stortford, United Kingdom) Dr. Poramate Manoonpong (Bernstein Center for Computational Neuroscience, University of Gottingen, Germany
 • Thailand Brand: An Investigation of Thailand as a Nation Brand from the International Perspective Consumers Aged 20–34” โดย Dr. Kannika Leelapanyalert (ดร. กรรณิการ์ ลีลาปัญญาเลิศ) Birkbeck College, University of London, United Kingdom
 • Palm oil industry: the treatment of the palm oil mill effluent โดย Mr. Wanawit Ahkuputra (นาย วรรณวิทย์ อาขุบุตร รองนายกสมาคมฯ) Privy Consulting, Myrskyluoto Oy, Finland
 • Sources of Cadmium and its effect on Finnish environment and food chain โดย Ms. Samrit Luoma (นาง สำฤทธิ์ ลัวมา) Geological Survey of Finland, Land Use and Environment Department, Espoo, Finland
 • Characterization of sex chromosomes and sex determining genes in urochordate Oikopleura dioica” โดย Dr. Sutada Mungpakdee (ดร. สุทาดา มุ่งภักดี) Sars International Centre for Marine Molecular Biology, University of Bergen, Norway (Moving to Okinawa Institute of Science and Technology, Okinawa, Japan)
 • A simple, robust and very rapid DNA profile crime feasibility using melting analysis” โดย Dr. Nittaya Gale (ดร. นิตยา เกล) ATDBio Ltd., School of Chemistry, University of Southampton, UK
 • Heat, mass transfer and airflow in refrigerating equipments: complimentarily between experiment and modeling โดย Dr. Onrawee Techasena Laguerre (ดร. อ่อนรวี เตชะเสนา ลาแกร์) Refrigeration Process Engineering Research Unit, Cemagref, France
 • Arc Control in Circuit Breakers with low Contact Velocity โดย Dr. Kesorn Pechrach (ดร. เกษร เพ็ชราช) Ronsek Ltd., Bishops Stortford, United Kingdom
 • Airborne hazardous materials from industrial products” โดย รศ.ดร. นงนิจ ลือตระกูล-เลวิน Dept. Oncology, Rudbeck Laboratory, Uppasala University Hospital, Sweden