05Oct/17

ATPER2017 – Summary

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความและโครงการต่างๆที่ได้แสดงใน งานประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER2017 กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ตารางการประชุม บทคัดย่อ เอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม รายงานการประชุมRead more…

22Sep/17

เอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม ATPER2017

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุม ATPER2017 ตามลิงค์ข้างล่างนี้ การเดินทางในเวียนนา รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

22Sep/17

บทคัดย่อ – ATPER2017

ท่านสามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อตามลิงค์ข้างล่างนี้ บทคัดย่อ (สำหรับภาษาไทย) Abstracts (สำหรับภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อของวิทยากรรับเชิญ

03Jun/17

Call for Abstracts – ATPER2017

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2017 “งานวิจัยหรือโครงการที่จะนำเสนอต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทยและสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ด้วยงานวิจัยหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุมจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Thai ProfessionalsRead more…