2017
Call for Abstracts – ATPER2017

Call for Abstracts – ATPER2017

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560

จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2017

งานวิจัยหรือโครงการที่จะนำเสนอต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทยและสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ด้วยงานวิจัยหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุมจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Thai Professionals Conference ที่ประเทศไทย พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมให้กับผู้เสนอโครงการ

ท่านที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อของงานวิจัยหรือโครงการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ สำหรับการนำเสนอในการประชุม ATPER2017

ส่งบทคัดย่อมาที่ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

ทางสมาคมจะดำเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการและแจ้งยืนยันให้ท่านทราบทางอีเมล ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยหรือโครงการ ทางสมาคมฯจะเป็นผู้รับผิดชอบที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามจริงให้ โปรดทราบว่าทางสมาคมฯมีข้อกำหนดในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ Travel & Expense Policy

ติดต่อสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ส่งบทคัดย่อได้ที่นี่