คณะกรรมการบริหารโครงการ ผู้ประสานงาน และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คณะกรรมการและผู้ประสานงาน

2022-ปัจจุบัน/Present 

  • ดร.วิโรจน์ เจียรวัชระมงคล (Dr.Viroj Jienwatcharamongkhol, Sweden)
    • รองนายกสมาคม ฯ
  • ปาริฉัตร แฮห์เนน (Parichat Haehnen, Germany)
    • ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


2017-2021

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์