เอกสารประกอบการบรรยายของผู้เสนอผลงาน – ATPER2018

Digital Health : Ideas Worth Sharing Smart Health Care Smart Health Monitor for Kidney Hemodialysis การดูแลและควบคุมการฟอกไตที่บ้านด้วยเครื่องอัจฉริยะ รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู Testing the Combination of Behaviour Change Techniques in Text Messages for Smoking Cessation: A Factorial Randomized Trial in Thailand การทดสอบประสิทธิผลของการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการเลิกบุหรี่ ปฤษฐพร กิ่งแก้ว A Portable Brainwave Monitoring Device อุปกรณ์วัดคลื่นสมองไร้สายแบบพกพา เจษฎา อานิล   Smart Hospital Development of Bioink for 3D Printing Applications in Tissue […]

ATPER2018 – Summary

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความและเอกสารประกอบการบรรยายต่างๆที่ได้แสดงใน งานประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER2018 กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑

บทคัดย่อ – ATPER2018

ท่านสามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อตามลิงค์ข้างล่างนี้ บทคัดย่อ (สำหรับภาษาไทย) Abstracts (สำหรับภาษาอังกฤษ) ประวัติย่อของผู้เสนอผลงาน

Call for Abstracts – ATPER2018

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2018 ในหัวข้อ “Thailand Digital Health and Smart Society Development ”   ซึ่งท่านสามารถดูตัวอย่างและรายละเอียด ของหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยได้ดังนี้ “งานวิจัยหรือโครงการที่จะนำเสนอต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทยและสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ด้วยงานวิจัยหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุมจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Thai Professionals Conference ที่ประเทศไทย พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมให้กับผู้เสนอโครงการ” สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุม ATPER 2018 มีโอกาสพัฒนาโครงการร่วมกับ ATPER และผู้เชี่ยวชาญในยุโรป มีโอกาสในการพัฒนาโครงการกลับไปที่เมืองไทย มีโอกาสเจอคนมาร่วมงานที่มาจากเมืองไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาความร่วมมือในอนาคต มีโอกาสที่จะหาทุนทำงานและทุนวิจัยร่วมกันได้ต่อไปในอนาคต ท่านที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อของงานวิจัยหรือโครงการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สำหรับการนำเสนอในการประชุม ATPER2018 ส่งบทคัดย่อมาที่ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางสมาคมจะคัดเลือกงานวิจัยหรือข้อเสนอโครงการและแจ้งยืนยันให้ท่านทราบทางอีเมล ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยหรือโครงการ ทางสมาคมฯจะเป็นผู้รับผิดชอบที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามจริงให้ โปรดทราบว่าทางสมาคมฯมีข้อกำหนดในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ Travel & Expense Policy […]