เอกสารประกอบการบรรยายของผู้เสนอผลงาน – ATPER2018

Digital Health : Ideas Worth Sharing Smart Health Care Smart Health Monitor for Kidney Hemodialysis การดูแลและควบคุมการฟอกไตที่บ้านด้วยเครื่องอัจฉริยะ รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู Testing the Combination of Behaviour Change Techniques in Text Messages for Smoking Cessation: A Factorial Randomized Trial in Thailand การทดสอบประสิทธิผลของการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการเลิกบุหรี่ ปฤษฐพร กิ่งแก้ว A Portable Brainwave Monitoring Device อุปกรณ์วัดคลื่นสมองไร้สายแบบพกพา เจษฎา อานิล   Smart Hospital Development of Bioink for 3D Printing Applications in Tissue […]

ATPER2018 – Summary

ขอเชิญดาวน์โหลดบทความและเอกสารประกอบการบรรยายต่างๆที่ได้แสดงใน งานประชุมประจำปีสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ATPER2018 กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑

เอกสารประกอบการบรรยายของตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน – APTER2018

หมายเหตุ: เอกสารที่นำเสนอทั้งหมดนี้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของผลงานให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ ATPER ที่ต้องเข้าระบบด้วยการล็อกอินเท่านั้น Build up collaborations and promote knowledge sharing in Science, Technology and Innovation between Thailand and Europe ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ [ppt][pdf]   โครงการสำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ppt]   Innovation: Making Creativity into Value Reality ดร.พันธ์ุอาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ [pdf]   Higher Education in Thailand 4.0 Era ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ […]

บทคัดย่อ – ATPER2018

ท่านสามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อตามลิงค์ข้างล่างนี้ บทคัดย่อ (สำหรับภาษาไทย) Abstracts (สำหรับภาษาอังกฤษ) ประวัติย่อของผู้เสนอผลงาน