2018
เอกสารประกอบการบรรยายของผู้เสนอผลงาน – ATPER2018

เอกสารประกอบการบรรยายของผู้เสนอผลงาน – ATPER2018

Digital Health : Ideas Worth Sharing

Smart Health Care

 • Smart Health Monitor for Kidney Hemodialysis
  การดูแลและควบคุมการฟอกไตที่บ้านด้วยเครื่องอัจฉริยะ
  รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู
 • Testing the Combination of Behaviour Change Techniques in Text Messages for Smoking Cessation: A Factorial Randomized Trial in Thailand
  การทดสอบประสิทธิผลของการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือต่อการเลิกบุหรี่
  ปฤษฐพร กิ่งแก้ว
 • A Portable Brainwave Monitoring Device
  อุปกรณ์วัดคลื่นสมองไร้สายแบบพกพา
  เจษฎา อานิล

 

Smart Hospital

 • Development of Bioink for 3D Printing Applications in Tissue Engineering
  การพัฒนาหมึกพิมพ์สามมิติเพื่อการประยุกต์ใช้ในTissue engineering
  ศุภชัย ฤกษ์เกษม
 • Multistate Modeling in Healthcare Decision Making: An Illustrative Example in Cardiovascular Management
  การวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองแยกย่อยหลายระยะเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจแนะนำแนวทางการรักษาในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
  ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล
 • Patient as a Guide: the Importance of Communication in Awake Craniotomy and Intraoperative Language Mapping in Thai Native Speakers with Brain Tumors
  การสื่อสารกับคนไข้ในฐานะผู้นำทาง:การผ่าตัดสมองแบบมีสติกับการใช้กระแสไฟฟ้าหาความเชื่อมโยงโครงสร้างภาษา กับสมอง ในผู้ป่วยเนื้องอกสมองชาวไทย
  วิลาสิณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา
 • Structure and functional basis of ATP-binding cassette transporter ABCG2 provides insights for a novel mechanism of drug extrusion in multidrug resistant cancer
  การศึกษาโครงสร้างและการทำงานของตัวส่งสารABCG2 ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกใหม่ในการดื้อยาของมะเร็ง
  ทนพญ.ดร.นรากร คุณวีระพงศ์
 • One Size will Never Fit for All: Personal Cancer Treatment 
  One Size will Never Fit for All: การรักษาผู้ป่วยมะเร็งรายบุคคล
  รศ.ดร.นงนิจ ลือตระกูล เลวิน

Smart Cities : Living together in the future community

 Digital Policy, Regulation and Governance

 • Thai Competition Law and Digital Economy: Foundations and Challenges
  การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทยเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตัล
  กนกนัย ถาวรพานิช
 • Freedom of Access to Information in the Parliamentarian Sphere
  เสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในบริบทรัฐสภา
  นฤมล ขณะรัตน์

Smart City Infrastructure and its Applications

 • Intelligent Hotel Communication Platform
  ระบบแพลตฟอร์มสื่อสารอัจฉริยะครบวงจรภายในโรงแรม
  ดร.ศิวานันท์ มิสระ
 • Production of Sustainable Energy from Biogas for Transportation and Smart Grid
  การผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อการขนส่งและ smart grid ที่ยั่งยืน จากแก๊สชีวภาพ
  จิราพัชร คำพิเดช
 • Advanced Electroactive Actuator Based Modified Terpolymer for Intelligent Astronomical and Medical Applications
  การปรับปรุงตัวกระตุ้นอิเล็กโตรแอคทีฟพอลิเมอร์ขั้นสูงสำหรับการประยุกต์ใช้งาน ทางด้านดาราศาสตร์และการแพทย์อัจฉริยะ
  กฤษฎี เทศประพีป์
 • Exploration Strategies for Deep Reinforcement Learning
  เทคนิคการตรวจค้นสำหรับระบบการเรียนรู้แบบรีอินฟอร์สเมนท์เชิงลึก
  ณัฏฐ์ ดิลกธนากุล
 • Startup Funding Through an ICO: Case Studies in Thailand and Abroad
  การระดมทุนของสตาร์ทอัพผ่านไอซีโอ:กรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศ
  ดร.ภูมิ คงนิรัติศัยกุล

Education in the 21st Century

 • Towards 21st Century Education: What Can We Learn from Finnish Basic Education?
  สู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑: เราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศฟินแลนด์?
  ดารณี เลหโตเน็น