Skip to toolbar
2019
Call for Abstracts – ATPER2019

Call for Abstracts – ATPER2019

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้นที่ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2019 ในหัวข้อ “Applied Research and Innovation for Thailand 4.0” เพื่อตอบสนองแผนการขับเคลื่อนประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ทำให้ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง

อนึ่ง การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรม สามารถสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรรมในประเทศควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Startup) อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่

การเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญต่อการสร้างสังคมนวัตกรรมของประเทศ เพื่อรองรับความต้องการการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย และหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน จะขยายผลไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ซึ่งท่านสามารถดูตัวอย่างและรายละเอียด ของหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยได้ดังนี้

งานวิจัยหรือโครงการที่จะนำเสนอต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทยและสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ด้วยงานวิจัยหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุมจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Thai Professionals Conference ที่ประเทศไทย พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมให้กับผู้เสนอโครงการ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุม ATPER 2019
• มีโอกาสพัฒนาโครงการร่วมกับ ATPER และผู้เชี่ยวชาญในยุโรป
• มีโอกาสในการพัฒนาโครงการกลับไปที่เมืองไทย
• มีโอกาสเจอคนมาร่วมงานที่มาจากเมืองไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาความร่วมมือในอนาคต
• มีโอกาสที่จะหาทุนทำงานและทุนวิจัยร่วมกันได้ต่อไปในอนาคต

ท่านที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อของงานวิจัยหรือโครงการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอในการประชุม ATPER2019

ส่งบทคัดย่อมาที่ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ทางสมาคมจะคัดเลือกงานวิจัยหรือข้อเสนอโครงการและแจ้งยืนยันให้ท่านทราบทางอีเมล ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยหรือโครงการ ทางสมาคมฯจะเป็นผู้รับผิดชอบที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามจริงให้ โปรดทราบว่าทางสมาคมฯมีข้อกำหนดในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ Travel & Expense Policy
ติดต่อสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

กรุณาส่งบทคัดย่อโดยใช้ ATPER Template (Download: English | Thai)

ส่งบทคัดย่อได้ที่นี่ >>