About Project RETURN

RETURN

“RETURN” Returning Experience/knowledge to Thailand in varioUs levels foR bettermeNt

โครงการ RETURN ถือกำเนิดขึ้นในเดือนเมษายน ปีพ.ศ.๒๕๕๗ จากความคิดริเริ่มและความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกของ สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป หรือเรียกสั้นๆ ว่า ATPER (The Association of Thai Professionals in European Region) ในประเทศเดนมาร์ก โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเชื่อมโยงและสร้างเวทีให้กลุ่มคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการทำงานในต่างประเทศ ได้มีโอกาสนําความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้น กลับไปแบ่งปันและนําเสนอเป็นมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนหรือองค์กรต่างๆ ในเมืองไทย ในระดับวิทยาลัย โรงเรียน ชุมชน หรือบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ต้องการมุมมองใหม่ๆ เพื่อไปพัฒนาองค์กร หรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ในวางแผนโครงการอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต

โครงการ RETURN เป็นโครงการที่ไม่แสวงหาผลกําไร มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างเชื่อมโยง และสร้างเวทีให้กับกลุ่มคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมา ได้นําความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้น กลับไปแบ่งปันและนําเสนอเป็นมุมมองใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนหรือองค์กรต่างๆ ในเมืองไทยที่มีความสนใจที่จะนําองค์ความรู้ซึ่งอาจจะไม่มีในตําราเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ และร่วมมือกันพัฒนาให้ประเทศไทยมีความเจริญอย่างยั่งยืน

โครงการ RETURN นี้เป็นโครงการที่ไม่แสวงหาผลกําไร และเป็นโครงการที่ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภาระกิจของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาให้ประเทศไทยให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนได้ในหลากหลายระดับมากขึ้น เนื่องจากสมาคมฯ มุ่งเน้นในงานวิชาการ โครงการวิจัย และกิจกรรมทางการศึกษา เฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนราชการและองค์กรธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่

อนึ่งสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปเกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาไทยที่กําลังศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยในทวีปยุโรป ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยและได้ก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคมอย่างไม่เป็นทางการในปีพ.ศ.๒๕๓๖ ด้วยการสนับสนุนในการจัดตั้งและดําเนินงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในขณะนั้น และทางสมาคมฯ ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ในปีพ.ศ.๒๕๔๐

ปัจจุบันสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน การดําเนินงานจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มีจำนวนสมาชิกนักวิชาชีพเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถสร้างความร่วมมือนอกเหนือไปจากทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ครอบคลุมความสนใจเฉพาะด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการเกษตร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านคมนาคม และด้านการแพทย์ เป็นต้น

 

Project RETURN

OUR VISION is to return knowledge and experience of Thai professionals from abroad to Thailand at various levels (including schools, polytechnic colleges, institutions, associations, etc.) in order to support change for the betterment and continued prosperity of Thailand and its people.

OUR MISSION is to inspire Thai people, at home or abroad, through cooperation and communication as well as to give an opportunity to Thai people to gain knowledge and experience from abroad in not only theoretical but practical aspects.

OUR VALUES are excellence, knowledge, experience, potential, leadership, integrity, communication, competence, cooperation and, not least, community.

“Joining us will give you greater access to our vision and community. It’s all about people. “ –Nok Unphon, Project Return spokesperson

 

podio_sponsored find-us-on-facebook