การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ตามที่ผลการประชุมคณะกรรมการ สรุปได้ว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม รองนายกสมาคม และเหรัญญิกชุดใหม่ จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งตาม link ข้างล่าง ทั้งนี้จะปิดรับการเสนอชื่อในวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ น. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDnwZg8vif5PmzW6Kkf46X1cuz95MXqs9U8D1Uc3oK2WG3sQ/viewform?usp=send_form สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ATPER Facebook Page http://www.facebook.com/ATPER    

RETURN เดนมาร์ก เข้าร่วมงาน Thai Festival ประจำปี ๒๕๕๙

กรุงโคเปนเฮเกน – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาชิก RETURN ในประเทศเดนมาร์ก เข้าร่วมงานงานไทยเฟสฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกนเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยในงานมีการเปิดรับสมัครสมาชิกจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ RETURN ด้วย

งานพบปะสังสรรค์ครั้งที่ ๑ ของสมาชิกโครงการ RETURN ประเทศเดนมาร์ก

กรุงโคเปนเฮเกน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ งานพบปะสังสรรค์ครั้งที่ ๑ ของสมาชิกโครงการ RETURN ประเทศเดนมาร์ก ครั้งนี้ สมาชิกร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับประชุมวางแผนกิจกรรมสำหรับปี ๒๕๕๙ เพิ่มเติม นอกเหนือจากนั้นสมาชิกได้สร้างกลุ่มใน Facebook เพื่อใช้ในกระจายข่าวสารและติดต่อระหว่างกัน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปร่วมสนทนาและแบ่งปันความคิดกับสมาชิกโครงการโดยตรงได้ที่ https://www.facebook.com/groups/projectreturndenmark/

RETURN เข้าพบผู้ผลิตรายการเจ้าขุนทองและหารือเรื่องการนำหุ่นยนต์มาใช้

กรุงเทพมหานคร – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้หารือกับอาจารย์เกียรติสุดา ภิรมย์ หรือ ครูอ้าว ผู้ผลิตรายการเจ้าขุนทอง ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ และทีมงานในการนําเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาประยุกต์ใช้ในการเชิดหุ่นเจ้าขุนทอง สำหรับงานแสดงนิทรรศการเจ้าขุนทองซึ่งจะจัดี่ขึ้นในปีหน้า นอกจากนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์นยังช่วยแนะนำและประสานงานระหว่างทีมงานเจ้าขุนทองและทีมวิจัยหุ่นยนต์ในประเทศไทยอีกด้วย  

RETURN เข้าเยี่ยมบริษัท เมอร์แคนสตีล เพื่อให้คำปรึกษาการนำหุ่นยนต์แขนกลมาใช้

กรุงเทพมหานคร – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้พบหารือกับบริษัท เมอร์แคนสตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจําหน่ายวงกบประตูหน้าต่างที่ทําด้วยเหล็กและอลูมิเนียม ในการพบหารือครั้งนี้สมาชิกโครงการ รีเทิร์น ได้พูดคุยกับ คุณสุชาติ ธัญญธนาบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์แคนสตีล และคุณยงยุทธ อุปติ ผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัท ซึ่งสนใจแนวคิดของโครงการรีเทิร์น และยินดีที่จะให้การสนับสนุนโครงการ ในทุกๆ ด้าน โดยในคร้ังน้ีรศ.ดร.ปรเมษฐ์ ได้ให้คำปรึกษากี่ยวกับหุ่นยนต์แขนกลสำหรับการเชื่อมวงกบประตูหน้าต่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย

RETURN เข้าเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลานิล ป.เจริญฟาร์ม

กรุงเทพมหานคร – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ สมาชิกตัวแทนโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้เข้าเยี่ยม ป.เจริญฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงปลานิลชั้นนำที่ผลิตและจัดจำหน่ายพันธุ์ปลานิลคุณภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทั่วประเทศ ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้พูดคุยถึงการนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี หุ่นยนต์มาใช้ในการเพิ่ม ผลผลิตและประสิทธิภาพการคัดเลือกสายพันธุ์ นอกจากนั้น แล้วยังได้หารือเก่ียวกับความเป็นไปไ้ด้ในการทำวิจัย ร่วมกัน เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาจากยุโรปมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงปลาในประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีข้ึน