ATPER2021 Online Conference Agenda

กำหนดการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 (ATPER2021) หัวข้อ “Living with COVID-19”วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุก ๆ ด้าน ไปทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ หลายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์นี้ สามารถนำมาวิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลไปยังประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการวางแผนกลยุทธ์ และเตรียมความพร้อม รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต หัวข้อการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นดังต่อไปนี้ ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)สังคม และประชาชนมี การปรับตัวต่อสถานการณ์ได้อย่างไร บทเรียนที่ได้จากการระบาด โควิด-19 อะไรจะทำให้ การจัดการและรับมือเมื่อเกิดโรคระบาดในอนาคด ได้ผลดียิ่งขึ้น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมุมมองต่อการให้ความสำคัญต่อ สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนไปหรือไม่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชน ควรได้รับการปรับปรุงอย่างไรวิธีการจัดการ ต่อขยะ เช่น หน้าการอนามัย เข็มฉีดยา หรือขวดวัคซีน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ที่จะมีบทบาท ในการเปลี่ยนโลก เช่น ในด้าน สาธารณะสุข […]