ATPER2021 Online Conference Agenda

กำหนดการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 (ATPER2021) หัวข้อ “Living with COVID-19”วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุก ๆ ด้าน ไปทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ หลายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์นี้ สามารถนำมาวิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลไปยังประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการวางแผนกลยุทธ์ และเตรียมความพร้อม รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

หัวข้อการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นดังต่อไปนี้

ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)
สังคม และประชาชนมี การปรับตัวต่อสถานการณ์ได้อย่างไร
บทเรียนที่ได้จากการระบาด โควิด-19 อะไรจะทำให้ การจัดการและรับมือเมื่อเกิดโรคระบาดในอนาคด ได้ผลดียิ่งขึ้น

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
มุมมองต่อการให้ความสำคัญต่อ สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนไปหรือไม่
ปัญหาสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชน ควรได้รับการปรับปรุงอย่างไร
วิธีการจัดการ ต่อขยะ เช่น หน้าการอนามัย เข็มฉีดยา หรือขวดวัคซีน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ที่จะมีบทบาท ในการเปลี่ยนโลก เช่น ในด้าน สาธารณะสุข เศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ในงานประชุมในครั้งนี้ ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวม ผู้เชี่ยวชาญ และ บุคลากรในสาขาข้างต้น ให้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เพื่อให้นักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปร่วมกันระดมสมองในการส่งเสริมการต่อยอดวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยและขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน

หมายเหตุเวลา

  • ไทย: ตามเวลาประเทศไทย
  • CET: ตามเวลายุโรปกลาง
ช่วงที่ 1พิธีเปิดการประชุม
ไทย: 13.45 – 14.00
CET: 08.45 – 09.00 
ผู้เข้าร่วมการประชุมเริ่มเข้างาน
ไทย: 14.00 – 14.15
CET: 09.00 – 09.15 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และการรายงานต่อประธานในพิธี 
ดร.มาณพ สิทธิเดช
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์
ไทย: 14.15 – 14.30
CET: 09.15 – 09.30 (TBC)
กล่าวเปิดงานการประชุมโดยประธานในพิธี 
ไทย: 14.30 – 14.40
CET: 09.30 – 09.40
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม
นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
ไทย: 14.40 – 14.45
CET: 09.40 – 09.45 
Break
ช่วงที่ 2บรรยายโดย Keynote Speakers
ไทย: 14.45 -15.15
CET: 09.45 -10.15
ดร. สมชัย จิตสุชน
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง
สถาบัน​วิจัย​เพื่อ​การพัฒ​นาประเทศ​ไทย​ (ทีดีอาร์​ไอ)​
ไทย: 15.15 -15.45
CET:10.15 -10.45
ดร.การดี เลียวไพโรจน์
หัวหน้าคณะที่ปรึกษา Future Tales Lab by MQDC
ไทย: 15.45 -16.15
CET:10.45 -11.15
อาจารย์ ดร.ทนพ. เอกวัฒน์  ผสมทรัพย์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ไทย: 16.15-16.20
CET: 11.15-11.20
Break
ไทย: 16.20-17.20 
CET: 11.20 – 12.20
Panel Discussion
โดยนักวืชาชีพไทยในยุโรปและตัวแทนจากองค์กรต่างๆในไทย
ไทย: 17.20-17.30 
CET: 12.20 – 12.30
ปิดการประชุม
นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป
Session 3:
ไทย: 17.30-19.00
CET: 12.30-14.00
ATPER Collaboration opportunities

** หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564
นักวิชาชีพไทยในยุโรป ผู้แทนของหน่วยงานในประเทศไทยและหน่วยงานไทยในยุโรปได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาแนวทางในการเส่งเสริมการต่อยอดวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยและขับเคลื่อนประเทศไทย อย่างยั่งยืน
เกิดการประชุมหารือการจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และหน่วยงานในประเทศไทย ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีกลับไปยังประเทศไทย

รูปแบบการประชุม
Keynote speakers
Panel Discussion ระหว่าง ATPER และหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วม