ATPER2021 Online Conference

เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 ใน หัวข้อ “Living with COVID-19” ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

เวลา 14.00 – 17.30 ตามเวลาประเทศไทย  หรือ
เวลา 09.00 – 12.30 ตามเวลายุโรปกลาง (CEST) 

รับชมย้อนหลัง

#1

#2

#3