ATPER Online Conference and Workshop Series 2021

งานประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์
ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564

ATPER Online Conference and Workshop Series 2021

Living with COVID-19

17 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564

 

ความเป็นมา

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมโลกเป็นวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง การระบาดครั้งใหม่นี้ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยชาติต้องหยุดชะงักลง และนำไปสู่การปรับตัวขนานใหญ่ ทำให้เราต้องหันมาเริ่มคิดกันใหม่กับการปรับเปลี่ยนในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น แบบแผนการบริหารจัดการเมือง, การดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล, การทำงานภายในและระหว่างองค์กร จนไปถึงการติดต่อสื่อสารและค้าขายกับต่างประเทศ การปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตหลังการระบาดจะมีความแตกต่างจากชีวิตก่อนหน้านี้มากน้อยเพียงใด ยังไม่มีใครสามารถตอบคำถามนี้ได้โดยง่าย ขณะที่โลกของเรากำลังตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน และโรคระบาดก็ได้เปลี่ยนกิจวัตรของผู้คนทั่วโลกไปแล้ว
ประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป ยังคงบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ในความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ยังคงมีอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญตามมาคือ อนาคตของพวกเราจะเป็นอย่างไรต่อไป สมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ในยุโรปมีความตั้งใจที่จะระดมความคิดและพิจารณาหาคำตอบผ่านการแลกเปลี่ยนและส่งมอบทั้งประสบการณ์, ความรู้ และข้อเสนอแนะที่ได้เรียนรู้และพัฒนาขึ้นมาในช่วงวิกฤติของโควิด-19 ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับคนไทยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ทางสมาคมฯ จึงสร้างพื้นที่รวบรวมประเด็นสถานการณ์และวิธีการปรับตัว จากผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ในการแสวงหาทางออกร่วมกันผ่านงานประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำองค์ความรู้และแง่คิดที่ได้จากการถ่ายทอดจากสมาชิกและเครือข่ายของสมาคมฯ ไปใช้สร้างวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตของตัวเองและองค์กรของผู้เข้าร่วมงานต่อไป
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวจากวิกฤติการระบาดของโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและเครือข่ายของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้มีโอกาสพบปะและพัฒนาเครือข่ายที่ก่อประโยชน์กับประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

 • สร้างเสริมและขยายชุมชนของสมาชิกสมาคมฯ และเครือข่ายที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปและประเทศไทย [Strengthen and expand ATPER’s community, partners and network across the European region and in Thailand.]
 • เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ระหว่างองค์กร, ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย [Share and transfer know-how, knowledge and experiences among Thai organisations, public sector and companies.]
 • สร้างโอกาสในการพัฒนาขอบเขตความร่วมมือในปัจจุบันระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และองค์กรเครือข่าย รวมถึงริเริ่มโครงการความร่วมมือใหม่ ๆ ระหว่างกัน [Create an opportunity to elevate existing collaborations among members and with ATPER’s partner organisations as well as establish new ones.]
 • ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และกิจกรรมของสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง [Promote vision and activities of ATPER’s members.]

การดำเนินกิจกรรม

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้จัดการประชุมประจำปี 2564 ในรูปแบบที่แตกต่างจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยสมาคมฯจะสร้างเวทีให้สมาชิกที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคยุโรป ได้ใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในการสร้างสรรคและนำเสนอกิจกรรมในหลากหลายมิติ โดยรูปแบบกิจกรรมจะประกอบไปทั้ง การประชุมเชิงวิชาการ การสัมมนา และการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการระบาดของโควิด-19 โดยสามารถจำแนกได้เป็น 7 กลุ่มกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • การประชุม ATPER 2021: Living with COVID-19 (ATPER Conference 2021)  รายละเอียด  |  ลงทะเบียน
 • โควิด -19 (Covid-19)
 • นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation)
 • จินตนาการถึงความเป็นผู้นำกันใหม่ (Reimagine Leadership)
 • การเสวนาการ(สร้าง)เมือง (Urban Chit Chat)
 • โอกาส และความท้าทายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิถี New Normal  (Tourism model in new normal)
 • การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มต้นด้วยสัมมนาเชิงวิชาการ (Conference day) เพื่อเป็นการเปิดการประชุมประจำปีในครั้งนี้ โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขามาบรรยายและเกริ่นนำในหัวข้อ Living with COVID-19 สำหรับผู้เข้าร่วมงาน และหลังจากกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการนี้ ทางสมาชิกของสมาคมฯ จะดำเนินกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop series) ในช่วงเวลาสุดสัปดาห์ถัดไปอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 (ดูรายละเอียดกำหนดการได้ในหัวข้อ 0. ) ซึ่งจะเป็นการดำเนินกิจกรรมเชิงลึกในแต่ละหัวข้อด้วยรูปแบบที่หลากหลาย โดยได้สรุปรูปแบบและเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมไว้ดังต่อไปนี้

กิจกรรมกำหนดการรูปแบบกิจกรรม
1.การประชุม ATPER 2021 (ATPER Conference 2021)เสาร์ 17 กค 64การนำเสนอและบรรยายโดยสมาชิก ATPER, แขกผู้มีเกรียติ และวิทยากรพิเศษและมีอภิปรายบนเวที (Panel discussion)

รายละเอียด  |  ลงทะเบียน
2.โควิด -19 (Covid-19)อาทิตย์ 18  กค 64แนะนำและสรุปประเด็นที่เกี่ยวกับโควิดเปิดอภิปรายบนเวที (panel discussion) เพื่อเรียนรู้และถอดบทเรียน และนำไปปรับใช้ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดลงทะเบียน
3.นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation)เสาร์ 7 สค 64 Introduction to Google Design Sprint
แนะนำ Google Design Sprint กระบวนการออกแบบ Digital Product ที่มีประสิทธิภาพ ภายใน 4 วัน ตามแบบฉบับของ Google

รายละเอียดลงทะเบียน
อาทิตย์ 8 สค 64How to start a business in Germany?
สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการตั้งธุรกิจ (Startup และ ธุรกิจทั่วไป )
เรียนรู้ว่าประเทศเยอรมันมีระบบสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างไร
ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาด้านภาษีของผู้ประกอบการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

รายละเอียดลงทะเบียน
4.จินตนาการถึงความเป็นผู้นำกันใหม่ (Reimagine Leadership)เสาร์ 14 สค 64การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยทำการแลกเปลี่ยน ข้อมูลและการปฏิบัติในแบบห้องแยก – ไปมาตลอดทั้งงาน

รายละเอียดลงทะเบียน
5.การเสวนาการ(สร้าง)เมือง (Urban Chit Chat -)อาทิตย์ 15 สค 64 และอาทิตย์ 22 สค 64  การประชุมสหสาขาวิชาชีพในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเมือง (Transdisciplinary conference on urban-related topics) โดยมีหัวข้อดังนี้Planning and governance, Ethics and equity and culture  in Urban studies, can we still plan going into the unknownLiving in the city and related Architecture and urban designUrban interventions and development (Smart city, urban resilience, TOD, Business models,)Urban analytic,Urban System, and its complexity

รายละเอียด
6. โอกาส และความท้าทายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิถี New Normal (Tourism model in new normal)เสาร์ 21 สค 64การอภิปรายคู่ขนานการบรรยายสลับกับการถาม และตอบโดยมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญมาบรรยาย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากด้านการท่องเที่ยวในวิกฤติ COVID-19 ทั้งจากฝังไทยและยุโรป มาร่วมอธิภายและร่วมหาทางออก

รายละเอียด
7.การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)เสาร์ 28 สค 64การบรรยายและถามตอบโดยมีการทดลองร่วมเชิงปฎิบัติการ (Collaboration Lab)การเสนอผลงานแบบสั้นๆของผู้ที่เข้าร่วมเชิงปฏิบัติการ
รายละเอียด

ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานประชุม

 • เวทีให้นักวิชาชีพและนักศึกษาไทยที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ในภูมิภาคยุโรป ได้มีโอกาสถ่ายทอดและส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ประเทศไทย
 • นักวิชาชีพไทยในยุโรป ผู้แทนของหน่วยงานในประเทศไทยและหน่วยงานไทยในยุโรปได้มีโอกาส
  ร่วมมือและพัฒนาความคิดเพื่อหาทางออกจากวิกฤติโควิด-19
 • สะท้อนสภาพปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม และการพัฒนาของไทย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเนื่องจากวิกฤติโควิด-19 และเกิดการเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากวิกฤติโควิด-19 ในยุโรปสู่สังคมในวงกว้าง
 • นำเสนอวิธีการปรับตัวในสภาพวิกฤติโควิด-19 และแลกเปลี่ยนแนวทางเตรียมความพร้อมของแต่ละประเทศ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตของตัวเอง และยังสามารถไปพัฒนาองค์กร เพื่อปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • เกิดความร่วมมือของสมาชิกและเครือข่ายของสมาคมฯ ในด้านการพัฒนาในหลากหลายมิติมากขึ้น และไม่ได้หยุดอยู่แค่การวิจัยด้านวิชาการเท่านั้น