ATPER_Ministry_of_Science_and_Technology_2017-03-07

7 มีนาคม 2560

ดร. มาณพ สิทธิเดช (อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์) ได้นำคณะของ ATPER เข้าพบท่านรัฐมนตรี และ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งท่านทั้งสองได้ให้ความสนใจในโครงการของ ATPER เป็นอย่างยิ่ง และได้แสดงความสนใจในโครงการ Future Aqua ซึ่งจะเป็นโครงการนําล่องของ Industry 4.0 ในประเทศไทย ทําให้ทางคณะของ ATPER มีความหวังในการดําเนินงานของโครงการ Future Aqua ใน ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ATPER เดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศไทย เดือนมีนาคม – เมษายน 2560