โครงการ: Airnose (โครงการพัฒนาเครือข่ายจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเฝ้าระวังกลิ่นสารอินทรีย์ระเหยง่ายในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม)

เจ้าของโครงการ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)

ผู้สนับสนุนโครงการ: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Industrial Estate Authority of Thailand

Open Position: Computer Engineer

Job Description:
1. Config Linux
2. Set up server
3. Node. js
4. Python for machine learning
5. Frontend (Graphs and Map)
6. Web Service

ระยะเวลาการทำงาน: 6-24 เดือน (ขึ้นกับขอบข่ายงาน)

KMITL: IoT-Smart City Research Cluster

Contact: kchalapat@gmail.com