2013
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการที่ ATPER2013

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการที่ ATPER2013

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป(ATPER) จะจัดการประชุม ATPER2013 ขึ้น ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556  ณ กรุงสตอกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรป เสนอหัวข้องานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2013 หัวข้องานวิจัยหรือโครงการที่นำเสนอ จะต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทย และสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้ โดยหัวข้องาน วิจัยหรือโครงการ ที่ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุม ATPER2013 จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุม Thai Professionals Conference ที่ประเทศไทย พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมการประชุมให้กับ ผู้เสนอโครงการ

ท่านที่สนใจส่งหัวข้องานวิจัยหรือโครงการ (บทคัดย่อ 1 หน้ากระดาษ A4 ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) เพื่อนำเสนอในการประชุม ATPER2013

กรุณาส่งข้อเสนอโครงการมายัง  [email protected] ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทางสมาคมฯ จะดำเนินการคัดเลือข้อเสนอโครงการ และแจ้งยืนยันให้ท่านทราบ ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

 

ท่านที่ได้รับเลือก ทาง ATPER จะจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักให้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  [email protected]

gamlastan_from_katarinahissen_stockholm_swe