2011
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการที่ ATPER2011

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการที่ ATPER2011

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุม ATPER2011ขึ้น
ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554
ที่กรุงโคเปนฮาเกน ประเทศเดนมาร์ค

จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรป
เสนอหัวข้องานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2010 หัวข้องานวิจัยหรือโครงการที่นำเสนอ
จะต้องอยู่ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศไทย และสามารถร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยในการดำเนินการได้

ท่านที่สนใจส่งหัวข้องานวิจัยหรือโครงการ (บทคัดย่อ 1 หน้ากระดาษ A4 ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ) เพื่อนำเสนอในการประชุม ATPER2011 กรุณาส่งข้อเสนอโครงการมายัง [email protected] ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ทางสมาคมฯ จะดำเนินการคัดเลือข้อเสนอโครงการ และแจ้งยืนยันให้ท่านทราบ ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

ท่านที่ได้รับเลือก ทาง ATPER จะจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักให้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
หรือ นิตยรักษ์ ชมชื่น อีเมล์ [email protected]