News
สมาชิก RETURN บรรยายและแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

สมาชิก RETURN บรรยายและแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

กรุงเทพมหานคร – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้แก่ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ และ ดร. หทัยชนก อุ่นผล ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย และให้การบรรยาย แนะแนวการศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและซักถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์นมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมประเทศไทย