News
แชร์ประสบการณ์เรียนต่อด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

แชร์ประสบการณ์เรียนต่อด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

โครงการ RETURN – ประเทศเดนมาร์ก

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยเหตุนี้สมาชิกโครงการจึงจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่แชร์ประสบการณ์เรียนต่อในสาขาวิชาที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต

ครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ ที่กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีวสารสนเทศ (BioInfomatics) ณ University of Copenhagen และเคยเป็นเด็กไทยที่สร้างชื่อ คว้าเหรียญทอง “ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ” ปี 2554

หมายเหตุ คลิปสัมภาษณ์นี้ได้นำไปใช้เป็นสื่อการสอนแนะแนวนักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อ่านต่อเกี่ยวกับกิจกรรมการแนะแนวที่นี่