สมาชิก RETURN บรรยายและแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

กรุงเทพมหานคร – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้แก่ นายนล จินดาผล ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ดร.จิรภาว์ เลี้ยงศิริ และ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย และให้การบรรยาย แนะแนวการศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และปีที่ ๖ ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและซักถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์นมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมประเทศไทย