สมาชิก RETURN บรรยายและแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

กรุงเทพมหานคร – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้แก่ ผศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ และ ดร. หทัยชนก อุ่นผล ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย และให้การบรรยาย แนะแนวการศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและซักถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์นมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ เมื่อมีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมประเทศไทย

แชร์ประสบการณ์เรียนต่อด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)

โครงการ RETURN – ประเทศเดนมาร์ก หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยเหตุนี้สมาชิกโครงการจึงจัดทำคลิปเพื่อเผยแพร่แชร์ประสบการณ์เรียนต่อในสาขาวิชาที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต ครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ อดุลยานุโกศล นักเรียนทุนโอลิมปิกวิชาการ ที่กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีวสารสนเทศ (BioInfomatics) ณ University of Copenhagen และเคยเป็นเด็กไทยที่สร้างชื่อ คว้าเหรียญทอง “ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ” ปี 2554 หมายเหตุ คลิปสัมภาษณ์นี้ได้นำไปใช้เป็นสื่อการสอนแนะแนวนักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อ่านต่อเกี่ยวกับกิจกรรมการแนะแนวที่นี่