Abstract Submission – ATPER2018

ATPER2018 Abstract Submission Form Welcome!  Please remember to submit your abstract with ATPER Template. Download Template: English | Thai For non-member: We are glad to see you. Before submitting your abstract, we kindly ask you to register and become an ATPER member. Steps: 1) Go to the https://atper.eu/register to create an ATPER Website account, update the profile and start connecting with […]

วางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์​

กรุงเทพมหานคร​ – ๘​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๑​ ดร.หทัยชนก​ อุ่นผล​ ผู้ประสานงานโครงการรีเทิร์น​ ร่วมประชุมวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์​กับ​ ดร.รัฐ ธนาดิเรก ที่ปรึกษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหลายๆแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน​ และ​ คุณมรกต เจนมธุกร​ อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูต​ไทย​ ณ​ กรุงโคปนเฮเกน​ จุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือการทำให้สมาคมฯเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆให้มากขึ้น