ATPER2022: Theme Introduction

Living with Uncertainty งานประชุมวิชาการแบบออนไลน์ ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2565 ATPER Online Conference, Living with Uncertainty 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ATPER2022_v2 by ATPER ความเป็นมา เมื่อปีที่ผ่านมา ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER)  ได้จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “Living with COVID-19” ซึ่งวิทยากรรับเชิญและผู้ร่วมประชุมต่างก็ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวตามสถานการณ์โรคระบาดไปแล้วนั้น   ในขณะที่ปัจจุบัน สถานการณ์ COVID-19 ได้ปรับสถานะดีขึ้นเรื่อยๆ และหลายๆ ประเทศ ก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้ง แต่แล้ววิกฤติความขัดแย้งระหว่างประเทศ รัสเซีย-ยูเครน ก็เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้  และเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ที่ค้าขายกับประเทศรัสเซียมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะในส่วนของน้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน อีกทั้งประเทศรัสเซียยังเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วนปริมาณการค้ามากที่สุดในโลก  ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ทำให้ต้นทุนในการเพาะปลูกของเกษตรกรทั่วโลกมีราคาสูงขึ้น และมีผลต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะนี้ เราจึงสังเกตเห็นแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศต่างๆ ในยุโรป มากสุดในรอบหลายสิบปี ประชากรยุโรปจำเป็นต้องปรับตัว ด้วยวิธีการต่างๆ กันไป เช่น […]

ATPER2022 Online Conference Registration

ขอเชิญเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2565 ใน หัวข้อ “Living with Uncertainty” ในวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 17.30 ตามเวลาประเทศไทย หรือเวลา 09.00 – 12.30 ตามเวลายุโรปกลาง (CEST)