2020
ATPER New Look

ATPER New Look

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของนักวิชาชีพไทยที่มีถิ่นพำนักในภูมิภาคยุโรป และนักศืกษาไทยที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยในภูมิภาคยุโรป โดยก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 หรือกว่า 27 ปีที่ผ่านมา ในชื่อเดิม สมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรป ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภูมิภาคยุโรปสู่ประเทศไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เรื่อยมา

ในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการจดทะเบียนใหม่ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป หรือ The Association of Thai Professionals in European Region (ATPER) ที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยใช้ตราสัญลักษณ์ คำว่า ATPER ภาษาอังกฤษสีขาว พาดบนแผนที่ทวีปยุโรปสีเทา  และแทนที่ตัวอักษร “P” ด้วยแผนที่ประเทศไทยพาดลายธงชาติ พื้นหลังตราสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินเข้ม ทั้งหมดสื่อถึงตัวแทนของนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในภูมิภาคยุโรป

ตราสัญลักษณ์ดั้งเดิม / The old logo

ล่าสุด ทางคณะกรรมการสมาคมฯ มีความเห็นให้ปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ขึ้นใหม่ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 นี้ เพื่อปรับให้ภาพลักษณ์สมาคมฯ มีความทันสมัยขึ้น พร้อมกับเพื่อเป็นการสะท้อนถึงพลังและความตั้งใจของกลุ่มสมาชิกใหม่ (Next Gen) ที่เข้ามาร่วมงานกับสมาคมฯ ในปีนี้อีกด้วย

รูปแบบของตราสัญลักษณ์ ATPER ใหม่นั้น ถูกปรับให้มีความเรียบง่าย ตัดทิ้งพื้นหลังสี่เหลี่ยม และลดทอนแผนที่เดิมลง เพื่อให้สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้งานได้หลากหลาย จดจำได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น ตัวอักษรคำว่า “ATPER” ใช้รูปแบบตัวอักษรที่หนาอ่านง่าย วางเยื้องทางขวาของแถบธงชาติไทยที่เอียงมุมองศารับกันกับตัวอักษร “A” สื่อถึงพลวัตของทีมงานสมาชิกสมาคมฯ ทั้งดั้งเดิมและรุ่นใหม่ ที่ร่วมกันพร้อมผลักดันกิจกรรมใหม่ ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การถ่ายทอดความรู้จากภูมิภาคยุโรปสู่ประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์สมาคมฯ รูปแบบใหม่นี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของความคิดสร้างสรรค์และกิจกรรมที่สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปมุ่งมั่นสืบทอดเจตนารมณ์ และพัฒนาต่อยอดให้สมาคมฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปในวันนี้และวันข้างหน้าร่วมกัน

ตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ / The new logo

The Association of Thai Professionals in Europe was founded by a group of Thai professionals residing in Europe and Thai students enrolling into higher-education institutions in Europe. Informally, the organisation was initially established in 1993, i.e. 27 years ago, with the aim to promote knowledge transfer within science and technology from Europe to Thailand through various activities.

In 2014, the organisation was registered with a new name as The Association of Thai Professionals in European Region, or ATPER for short, at the Royal Thai Embassy in Paris, France. The logo representing the organisation features a white text “ATPER” on top of the map of Europe in grey, while replacing the letter “P” with Thai map overlaid by five stripes of Thai national flag. All elements of the logo are set against a rectangular background in dark blue. This logo represents all the Thai professionals and students in Europe.

The board of committee members has now decided upon introducing a new logo for ATPER in September, 2020. The main aim is to modernise the image of the organisation and to reflect the passionate energy of all the “Next Gen” members, who have just recently joined us this year.

The new logo for ATPER is designed to be simple by removing the background and the maps, so that it can be adapted for a variety of purposes, while making it easily recognisable and clearly legible. The text “ATPER” utilises bold customised typeface for clarity, and is situated to the right of the stripes of Thai national flag. These stripes rotate to meet the angle of the slanted hairline of the letter “A” to symbolise the dynamics of the team, both current and new, that works together towards achieving the mission of transferring the knowledge from Europe to Thailand.

The new logo thus marks the important milestone of new initiatives and activities that we, The Association of Thai Professionals in European Region, strive for in order to continue and propel our organisation to become successful and sustainable both now and in the future.

Tags :