2020
Call for Abstracts – ATPER2020

Call for Abstracts – ATPER2020

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุมขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ปทุมธานี ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 – 2 เมษายน 2563

จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรป และประเทศไทย ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมเสนอในงานสัมมนาครั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์  ในที่ประชุม ATPER2020 ภายใต้หัวข้อ “DBCG Economy and Smart City for Thailand Sustainability” เพื่อตอบสนองแผนการขับเคลื่อนประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ทำให้ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง

การพัฒนาประเทศไทยตามหลัก BCG model เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นการผสานองค์ความรู้สมัยใหม่เข้ากับระบบเศรษฐกิจทั้ง 3 รูปแบบคือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคเกษตรกรรม มาเพิ่มมูลค่า แปรรูป และนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนับเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ไม่เพียงแต่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ปัญหาสภาพสังคมเมืองในปัจจุบัน หากแต่ยังเป็นการวางรากฐานสภาพสังคมในอนาคตอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน Smart city ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางและถูกนำมาปรับเป็นแผนพัฒนาเมืองใหญ่ให้มีความน่าอยู่และยั่งยืน ซึ่งจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ DBCG Economy ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิตัล (Digital economy), เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy), เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy), เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ครอบคลุมไปถึง เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent economy) สำหรับ Smart city for Thailand หรือ การสร้างเมืองอัจฉริยะ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ Smart environment, Smart mobility, Smart economy, Smart living community and Public transportation

งานวิจัยหรือโครงการที่จะได้รับคัดเลือก มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

  • โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชา โดยเฉพาะสำหรับประเทศไทย 
  • โครงการสามารถเป็นแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในประเทศไทย 
  • โครงการมีโอกาสสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยเพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

งานวิจัยหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือกในที่ประชุมจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมงานประชุม ATPER Conference ที่กรุงเทพมหานคร พร้อมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุม ATPER 2020

  • มีโอกาสพัฒนาโครงการร่วมกับ ATPER และผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคยุโรป
  • มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาความร่วมมือในอนาคต
  • บทคัดย่อได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่าน ATPER website และตีพิมพ์ในรายงานประจำปีของ ATPER
  • และสำหรับผู้ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมจะได้รับประกาศนียบัตร

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถส่งบทคัดย่อของงานวิจัยหรือโครงการ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สำหรับการนำเสนอในการประชุม ATPER2020

เปิดรับบทคัดย่อภายในวันที่ 16 มกราคม 2563

ประกาศบทคัดย่อที่ได้รับการคัดเลือกวันที่ 31 มกราคม 2563

ทางสมาคมจะคัดเลือกงานวิจัยหรือข้อเสนอโครงการและแจ้งยืนยันให้ท่านทราบทางอีเมล ท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยหรือโครงการ ทางสมาคมฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามจริงให้ โปรดทราบว่าทางสมาคมฯมีข้อกำหนดในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ Travel & Expense Policy for ATPER2020

ติดต่อสอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

ส่งบทคัดย่อ  >>