2016
Welcome all participants to ATPER2016

Welcome all participants to ATPER2016

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปและสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุม ATPER2016 ทุกท่าน ณ  Thon Hotel EU, Brussels ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

ตารางการประชุมจะประกาศให้ทราบเร็วๆ นี้