RETURN
RETURN รายงานความคืบหน้า ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน

RETURN รายงานความคืบหน้า ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน

กรุงโคเปนเฮเกน – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ และดร.หทัยชนก อุ่นผล ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้เข้าพบท่านเอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบและท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา มรกต เจนมธุกร ที่สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน เพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการรีเทิร์นและรับคำปรึกษาถึงแนวทางในดำเนินงานของโครงการรวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

IMG_8744_600 IMG_8711_600