ATPER2022 ดูย้อนหลัง

ATPER2022 Online Conference

เชิญชมคลิปย้อนหลัง งานประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2565
ATPER Online Conference 2022, “Living with Uncertainty”
20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

Energy & Business>

Medical Science & Finnish Education>

ความเป็นมา
เมื่อปีที่ผ่านมา ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ได้จัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “Living with COVID-19” ซึ่งวิทยากรรับเชิญและผู้ร่วมประชุมต่างก็ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวตามสถานการณ์โรคระบาดไปแล้วนั้น
ในขณะที่ปัจจุบัน สถานการณ์ COVID-19 ได้ปรับสถานะดีขึ้นเรื่อยๆ และหลายๆ ประเทศ ก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้ง

แต่แล้ววิกฤติความขัดแย้งระหว่างประเทศ รัสเซีย-ยูเครน ก็เกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้ และเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมโลกอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป ที่ค้าขายกับประเทศรัสเซียมาเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะในส่วนของน้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน อีกทั้งประเทศรัสเซียยังเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วนปริมาณการค้ามากที่สุดในโลก ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ทำให้ต้นทุนในการเพาะปลูกของเกษตรกรทั่วโลกมีราคาสูงขึ้น และมีผลต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในขณะนี้ เราจึงสังเกตเห็นแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในประเทศต่างๆ ในยุโรป มากสุดในรอบหลายสิบปี ประชากรยุโรปจำเป็นต้องปรับตัว ด้วยวิธีการต่างๆ กันไป เช่น เริ่มกักตุนอาหาร และลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ทางสหภาพยุโรป ได้เรียกร้องให้ประชากรหันมาประหยัดพลังงาน ในขณะดียวกัน นี่คือโอกาสที่ประเทศในยุโรป ต้องหันมาเร่งพัฒนาประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น (Self-Sufficiency) ทั้งในเรื่อง พลังงานทดแทน/ยั่งยืน, ระบบเศรษฐกิจการผลิต, การจัดหาอาหารและวัตถุดิบต่างๆ ภายในประเทศ

สมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ที่กระจายตัวอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีความตั้งใจระดมความคิดและพิจารณาหาคำตอบผ่านการแลกเปลี่ยนและร่วมแบ่งปันประสบการณ์, ความรู้ และข้อเสนอแนะที่ได้เรียนรู้และพัฒนาขึ้นมา เพื่อส่งต่อไปสู่คนไทยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

ทางสมาคมฯ จึงสร้างพื้นที่รวบรวมประเด็นสถานการณ์และวิธีการปรับตัว จากผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ในการแสวงหาทางออกร่วมกัน ผ่านงานประชุมวิชาการประจำปีนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำองค์ความรู้และแง่คิดที่ได้จากการถ่ายทอดจากสมาชิก และเครือข่ายของสมาคมฯ ไปใช้สร้างวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตของตัวเองและองค์กรของผู้เข้าร่วมงานต่อไป

เป้าหมายและวัตถุประสงค์
การจัดงานประชุมในครั้งนี้ นอกเหนือจากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวจากวิกฤติรัสเซีย-ยูเครนแล้ว กิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นเวทีส่งเสริมให้สมาชิก และเครือข่ายของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้มีโอกาสพบปะและพัฒนาเครือข่ายที่สร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาประเทศไทย

วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้สามารถสรุปได้ ดังนี้

สร้างเสริมและขยายชุมชนของสมาชิกสมาคมฯ และเครือข่ายที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปและประเทศไทย
Strengthen and expand ATPER’s community, partners and networks across the European region and in Thailand.
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ระหว่างองค์กร, ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย
Share and transfer know-how, knowledge and experiences among Thai organisations in both the public and private sectors.
สร้างโอกาสในการพัฒนาขอบเขตความร่วมมือในปัจจุบันระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และองค์กรเครือข่าย รวมถึงริเริ่มโครงการความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างกัน
Create an opportunity to elevate existing collaborations among members and with ATPER’s partner organisations, as well as to establish new ones.
ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และกิจกรรมของสมาชิกสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
Promote our vision and activities of ATPER’s members.

การดำเนินกิจกรรม
สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้จัดการประชุมประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เหมือน การประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยสมาคมฯ จะสร้างเวทีให้สมาชิกที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคยุโรป ได้ใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ และนำเสนอกิจกรรมในหลากหลายมิติ โดยรูปแบบกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการประชุมเชิงวิชาการและการสัมมนา ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยสามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มกิจกรรม ดังต่อไปนี้

การพัฒนาด้านพลังงาน (Energy Development)
นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation)
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และการพัฒนาการศึกษา (Education Development)
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science)

ขอแนะนำวิทยากร ในการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2565 (ATPER2022)