RETURN เข้าพบผู้ผลิตรายการเจ้าขุนทองและหารือเรื่องการนำหุ่นยนต์มาใช้

กรุงเทพมหานคร – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้หารือกับอาจารย์เกียรติสุดา ภิรมย์ หรือ ครูอ้าว ผู้ผลิตรายการเจ้าขุนทอง ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ และทีมงานในการนําเทคโนโลยีหุ่นยนต์ มาประยุกต์ใช้ในการเชิดหุ่นเจ้าขุนทอง สำหรับงานแสดงนิทรรศการเจ้าขุนทองซึ่งจะจัดี่ขึ้นในปีหน้า นอกจากนี้สมาชิกโครงการรีเทิร์นยังช่วยแนะนำและประสานงานระหว่างทีมงานเจ้าขุนทองและทีมวิจัยหุ่นยนต์ในประเทศไทยอีกด้วย  

RETURN เข้าเยี่ยมบริษัท เมอร์แคนสตีล เพื่อให้คำปรึกษาการนำหุ่นยนต์แขนกลมาใช้

กรุงเทพมหานคร – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ตัวแทนสมาชิกโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้พบหารือกับบริษัท เมอร์แคนสตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจําหน่ายวงกบประตูหน้าต่างที่ทําด้วยเหล็กและอลูมิเนียม ในการพบหารือครั้งนี้สมาชิกโครงการ รีเทิร์น ได้พูดคุยกับ คุณสุชาติ ธัญญธนาบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์แคนสตีล และคุณยงยุทธ อุปติ ผู้จัดการฝ่ายผลิตของบริษัท ซึ่งสนใจแนวคิดของโครงการรีเทิร์น และยินดีที่จะให้การสนับสนุนโครงการ ในทุกๆ ด้าน โดยในคร้ังน้ีรศ.ดร.ปรเมษฐ์ ได้ให้คำปรึกษากี่ยวกับหุ่นยนต์แขนกลสำหรับการเชื่อมวงกบประตูหน้าต่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย

RETURN เข้าเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงปลานิล ป.เจริญฟาร์ม

กรุงเทพมหานคร – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ สมาชิกตัวแทนโครงการรีเทิร์น (RETURN) ได้เข้าเยี่ยม ป.เจริญฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงปลานิลชั้นนำที่ผลิตและจัดจำหน่ายพันธุ์ปลานิลคุณภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทั่วประเทศ ในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้พูดคุยถึงการนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี หุ่นยนต์มาใช้ในการเพิ่ม ผลผลิตและประสิทธิภาพการคัดเลือกสายพันธุ์ นอกจากนั้น แล้วยังได้หารือเก่ียวกับความเป็นไปไ้ด้ในการทำวิจัย ร่วมกัน เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาจากยุโรปมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงปลาในประเทศไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีข้ึน

สมาชิก RETURN บรรยายในการสัมนาของ กลุ่มบริษัท Trisak

กรุงเทพมหานคร – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ กลุ่มบริษัท Trisak ได้จัดการสัมมนาโดยได้เชิญ สมาชิกโครงการรีเทิร์นเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยในงานนี้ ดร.จิรภาว์ เลี้ยงศิริ ได้บรรยายในหัวข้อ การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหรกรรมการผลิต และรศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ได้บรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีหุ่นยนตร์ชีวภาพสำหรับโรงงานในอนาคต ในงานนี้ นายสมศักดิ์ โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท Trisak ได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

สมาชิก RETURN บรรยายและแนะแนวการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดรุณสิกขาลัย

กรุงเทพมหานคร – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมาชิกโครงการรีเทิร์นได้แก่ นายอดุลย์ สมาธิ ภก.กิตติเชษฐ์ วิสุทธิใจ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ ดร.หทัยชนก อุ่นผล และ ดร.จิรภาว์ เลี้ยงศิริ ได้บรรยายและแนะแนวการศึกษาตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกแต่ละคนแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และปีที่ ๖ ของ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมซักถามเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างดี โดยสมาชิกมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักเรียนไทยในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ  

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สัมนาในหัวข้อ เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และการจัดการซัพพลายเชนสำหรับโรงงานในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดร.จิรภาว์ เลี้ยงศิริ และ รศ.ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ สมาชิกโครงการรีเทิร์น ได้รับเชิญจากบริษัท ตรีศักดิ์ ออโตเมชั่น จำกัด เป็นวิทยากรในการสัมนาในหัวข้อ เทคโนโลยี หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และการจัดการซัพพลายเชนสำหรับโรงงานในอนาคตในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่โรงแรม สวิสโฮเต็ลปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ