ATPER Online Conference and Workshop Series 2021

งานประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 ATPER Online Conference and Workshop Series 2021 Living with COVID-19 17 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564   ความเป็นมา การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประชาคมโลกเป็นวงกว้างมาอย่างต่อเนื่อง การระบาดครั้งใหม่นี้ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยชาติต้องหยุดชะงักลง และนำไปสู่การปรับตัวขนานใหญ่ ทำให้เราต้องหันมาเริ่มคิดกันใหม่กับการปรับเปลี่ยนในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น แบบแผนการบริหารจัดการเมือง, การดำเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล, การทำงานภายในและระหว่างองค์กร จนไปถึงการติดต่อสื่อสารและค้าขายกับต่างประเทศ การปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตหลังการระบาดจะมีความแตกต่างจากชีวิตก่อนหน้านี้มากน้อยเพียงใด ยังไม่มีใครสามารถตอบคำถามนี้ได้โดยง่าย ขณะที่โลกของเรากำลังตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน และโรคระบาดก็ได้เปลี่ยนกิจวัตรของผู้คนทั่วโลกไปแล้วประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป ยังคงบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวด และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ในความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ ยังคงมีอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญตามมาคือ อนาคตของพวกเราจะเป็นอย่างไรต่อไป สมาชิกของสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) ที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ในยุโรปมีความตั้งใจที่จะระดมความคิดและพิจารณาหาคำตอบผ่านการแลกเปลี่ยนและส่งมอบทั้งประสบการณ์, ความรู้ และข้อเสนอแนะที่ได้เรียนรู้และพัฒนาขึ้นมาในช่วงวิกฤติของโควิด-19 ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับคนไทยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ทางสมาคมฯ จึงสร้างพื้นที่รวบรวมประเด็นสถานการณ์และวิธีการปรับตัว จากผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ในการแสวงหาทางออกร่วมกันผ่านงานประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำองค์ความรู้และแง่คิดที่ได้จากการถ่ายทอดจากสมาชิกและเครือข่ายของสมาคมฯ ไปใช้สร้างวิสัยทัศน์สำหรับชีวิตของตัวเองและองค์กรของผู้เข้าร่วมงานต่อไปเป้าหมายและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับตัวจากวิกฤติการระบาดของโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและเครือข่ายของนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปได้มีโอกาสพบปะและพัฒนาเครือข่ายที่ก่อประโยชน์กับประเทศไทยต่อไป วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ […]

ATPER2021 Online Conference

เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 ใน หัวข้อ “Living with COVID-19” ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 14.00 – 17.30 ตามเวลาประเทศไทย  หรือเวลา 09.00 – 12.30 ตามเวลายุโรปกลาง (CEST)  กำหนดการ การประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป>> ดูรายละเอียด Workshop Series ในวันอื่น>> รับชมย้อนหลัง #1 #2 #3

ATPER2021 Online Conference Agenda

กำหนดการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจำปี 2564 (ATPER2021) หัวข้อ “Living with COVID-19”วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในทุก ๆ ด้าน ไปทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ หลายสิ่งที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์นี้ สามารถนำมาวิเคราะห์และส่งต่อข้อมูลไปยังประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการวางแผนกลยุทธ์ และเตรียมความพร้อม รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต หัวข้อการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นดังต่อไปนี้ ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)สังคม และประชาชนมี การปรับตัวต่อสถานการณ์ได้อย่างไร บทเรียนที่ได้จากการระบาด โควิด-19 อะไรจะทำให้ การจัดการและรับมือเมื่อเกิดโรคระบาดในอนาคด ได้ผลดียิ่งขึ้น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมุมมองต่อการให้ความสำคัญต่อ สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนไปหรือไม่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชน ควรได้รับการปรับปรุงอย่างไรวิธีการจัดการ ต่อขยะ เช่น หน้าการอนามัย เข็มฉีดยา หรือขวดวัคซีน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ที่จะมีบทบาท ในการเปลี่ยนโลก เช่น ในด้าน สาธารณะสุข […]